Maximaal rendement van uw menselijk kapitaal

Flexibiliteit. Aanpassingsvermogen. Van medewerkers wordt verwacht dat ze zich snel en makkelijk kunnen voegen naar veranderende omstandigheden en taken. Maar die flexibele medewerkers worden nog vaak geplaatst in een organisatie met een vastomlijnd functiehuis.
Als de organisatie het idee durft los te laten dat een medewerker moet passen in een functie en hem juist gaat inzetten op zijn talenten, dan leert de praktijk dat de effectiviteit en tevredenheid toenemen. Organisaties presteren beter als medewerkers meer worden ingezet op hun talenten. Met tijdelijke of vaste teams, geformeerd op basis van globale rollen en een duidelijke taakstelling. Binnen de teams worden de werkzaamheden zo verdeeld dat ieders talenten zo goed mogelijk worden benut.

Van functie naar rol op basis van talent

 heeft een eigen methode om de overgang van functies naar rollen te realiseren. Vanuit een standaard set van resultaatgebieden en kerntaken kan 80% van alle bedrijfsactiviteiten in kaart worden gebracht. Deze standaard set wordt altijd voor de organisatie op maat gemaakt en beschreven in de taal die bij de organisatie past. In deze methode zit een automatische verwijzing naar de competenties die van belang zijn voor het succesvol realiseren van het resultaatgebied of kerntaak.

De voordelen van deze manier van beschrijven zijn groot:

1. Vergelijkbaarheid rollen neemt toe door uniforme beschrijvingswijze

Dit helpt de organisatie bijvoorbeeld om loopbaanpaden op te zetten of om vergelijk tussen functies of rollen mogelijk te maken.

2. Eenduidig abstractieniveau verzekerd

Dit helpt om alle medewerkers hetzelfde beeld van de organisatieinrichting te geven.

3. Weinig onderhoud benodigd

Het onderhoud aan een functiehuis is duur. De gemiddelde houdbaarheid van een traditioneel functiehuis is slechts drie jaar. Door de beschrijvingswijze die wij hanteren is alleen nog onderhoud nodig bij een strategieverandering.
Met deze nieuwe manier van flexibel organiseren en werken snijdt het mes aan twee kanten. Enerzijds krijgt het management meer tijd om de medewerkers te faciliteren en coachen; anderzijds krijgen medewerkers meer vrijheid en meer mogelijkheden om hun talent zo goed mogelijk in te zetten en zich te blijven ontwikkelen. Dat leidt tot meer werkplezier en betere resultaten.